Orange Pi 5 4GB,8 Core 64 Bit, 2.4GHz, Heat Sink CPU Aluminum, mit SD Card 64gb

Orange Pi 5 4GB Rockchip RK3588S 8 Core 64 Bit Single Board Computer, 2.4GHz Frequency Open Source Development Board Mini PC Desktop Run Orange Pi OS, Android12, Debian11 (Pi 5 4GB), Heat Sink CPU RAM Copper Aluminum Heatsinks

eBay