IMG Stageline Flat-M200 Bühnenmonitor Set Aktiv PA-Bühnenmonitor Fullrange Bag

eBay