LENOVO Advanced Mini Dock T60 T61 T400 T500 W500 R60 R61 R400 ohne AC 2504 G

Modell: Portreplikator Type 2504.

eBay