VEM Dynamisches Mikrofon LV70 #VEM

Dynamisches LV70. Neues VEM-Mikrofon.

eBay