4G LTE Modem Vodafone Turbobox LG FM300

Vodafone Turbobox. 4G/LTE Modem.

eBay