Mitsubishi Pajero Sport - Zubehör, Prospekt-Heft, 1/2003

eBay