Elektromesser sHg Retro Type EM 578 orange voll funktionsfähig

Voll funktionsfähig. gelb coole Farbe.

eBay