Sheesham Holz Jodhpur Jaisalmer Khartal ( Brown

eBay